Patentboxar som indirekt FoU-stöd (Patent Boxes as Indirect R&D-Subsidies)

Svensson, Roger, 2014, Patentboxar som indirekt FoU-stöd. Entreprenörskapsforum, Stockholm.

35 Pages Posted: 24 Mar 2021

See all articles by Roger Svensson

Roger Svensson

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Date Written: February 2, 2014

Abstract

Swedish Abstract: På senare år har flera EU-länder infört olika former av patent- eller innovationsboxar. Detta är en form av indirekt FoU-stöd (skatteincitament) på företagens intäktssida. Dessa medger att vinster som kan härledas från patent eller immateriella rättigheter beskattas med en betydligt lägre skattesats än den vanliga bolagsskatten. Tanken är att företagen ska få incitament att kommersialisera sina FoU-resultat och satsa mer på FoU. En fördel med patentboxar (innovationsboxar) är därför att de ger incitament att kommersialisera patent (immateriella rättigheter). Ett annat syfte bakom patentboxarna är att man vill locka företag att placera ägandet av patent i värdlandet, så att vinsterna från patenten kan generera skatteintäkter i värdlandet.

Nackdelarna med patentboxarna är desto fler.
• Patentboxen kan inte styra var FoU-verksamheten lokaliseras. Detta skulle nämligen bryta mot EU-rätten.
• Patentboxar stöder bara patentprojekt som lyckas. Inget stöd för företag i uppstarts- eller utvecklingsskedet, som är i störst behov av FoU-stöd.
• Patentboxarna riskerar att öppna upp för omfattande internationell skatteplanering. Detta beror på att skattesatsen differentieras för en av de mest lättrörliga skattebaserna.
• Det är ett dyrt sätt att stimulera FoU. Speciellt i Sverige som har mycket FoU-tung verksamhet och många patent per invånare.

English Abstract: In recent years, several EU countries have introduced various forms of patent or innovation boxes. This is a form of indirect R&D support (tax incentives) on the companies' revenue side. These allow profits that can be derived from patents or intellectual property rights to be taxed at a significantly lower tax rate than ordinary corporate tax. The idea is that companies should have incentives to commercialize their R&D results and invest more in R&D. An advantage of patent boxes (innovation boxes) is that they provide incentives to commercialize patents (intellectual property rights). Another purpose behind the patent boxes is to attract companies to locate the ownership of patents in the host country, so that the profits from the patents can generate tax revenue in the host country.

The disadvantages of the patent boxes are all the much larger.
• The patent box cannot decide where the R&D activities are located. This would be in breach of EU law.
• Patent boxes only support successful patent projects. No support for companies in the start-up or early phases, which are the firms in greatest need of R&D support.
• The patent boxes risk opening up for extensive international tax planning. This is because the tax rate is differentiated for one of the most volatile tax bases.
• Patent boxes are an expensive way to stimulate R&D. Especially in Sweden, which has a lot of R&D-heavy industries and many patents per capita.

Note: Downloadable document is in Swedish.

Keywords: Patent boxes, R&D, tax credits, public financing, innovation

JEL Classification: O31, O33, O34, O38

Suggested Citation

Svensson, Roger, Patentboxar som indirekt FoU-stöd (Patent Boxes as Indirect R&D-Subsidies) (February 2, 2014). Svensson, Roger, 2014, Patentboxar som indirekt FoU-stöd. Entreprenörskapsforum, Stockholm., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3677072 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3677072

Roger Svensson (Contact Author)

Research Institute of Industrial Economics (IFN) ( email )

Box 55665
Grevgatan 34, 2nd floor
Stockholm, SE-102 15
Sweden
+46-8-6654549 (Phone)
+46-8-6654599 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ifn.se

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
64
PlumX Metrics