Statlig finansiering till småföretag? (Public Funding for Small Firms?)

Svensson, Roger, 2014, Statlig finansiering till småföretag? Timbro, Stockholm.

55 Pages Posted: 24 Mar 2021

See all articles by Roger Svensson

Roger Svensson

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Date Written: May 15, 2014

Abstract

Swedish Abstract: Små och växande företag är viktiga för Sveriges tillväxt och för skapandet av nya arbetstillfällen. Eftersom nystartade företag samt små företag med riskfyllda teknikprojekt lider av begränsat kapital, är det inte orimligt att det skulle finnas fler småföretag som dessutom växte snabbare, om tillgången på kapital vore bättre. Som Roger Svensson visar i den här rapporten står både dåliga regelverk och marknadsmisslyckanden i vägen för kapitaltillgången för några av de mindre företagen. Det främsta marknadsmisslyckandet som kan skapa kapitalbrist hos vissa småföretag bygger på asymmetrisk information och inkompletta kapitalmarknader. Det kan vara svårt för externa finansiärer att avgöra vilka nystartade eller små bolag som det är värt att tillhandahålla kapital till. Detta är speciellt fallet om verksamheten bygger på en ny produkt, innovation eller affärsidé som inte tidigare prövats av marknaden. I det läget kan det finnas skäl för offentlig finansiering att hjälpa till. Offentlig finansiering är legitimerad om – och endast om – det föreligger ett marknadsmisslyckande, och den får inte tränga ut privat kapital. Det innebär i praktiken att offentlig finansiering enbart ska finansiera små och riskfyllda projekt i tidiga faser. I dag är det emellertid så att det offentliga åtagandet går långt utöver vad som är teoretiskt och empiriskt motiverat.

De statliga VC-bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation är snarare förtäckta industri- och regionalstöd, och bör avvecklas. Industrifonden agerar i alldeles för sena faser och kan också avvecklas, eller stöpas om rejält. Regionalstöd går att motivera vid tillfälliga chocker, men de permanenta stöd vi har i dag kan ifrågasättas. Almi:s småföretagslån är bra vid ekonomisk kris men bör bantas rejält. En stor del av Norrlandsfondens lån går till företag i alltför sena faser, och bör avvecklas eller bantas ner. I stället bör Almi:s innovationslån expanderas, tillsammans med Almi Invests venture capital. Det är nämligen endast de två som uteslutande går in med finansiering i små och riskfyllda projekt i tidiga faser. Men även olika skatteregler skapar snedvridna incitament för kapitalförsörjningen till småföretag. För det första försvåras aktivt ägande i fåmansbolag genom 3:12-reglerna, vilket kan skapa en brist på så kallade affärsänglar. För det andra riskerar de nyskapade Investeringssparkontona att styra om pengar från onoterade till noterade bolag, och på så sätt återigen missgynna mindre bolag. För det tredje dubbelbeskattas företagen genom att de först betalar bolagsskatt på vinsten och sedan utdelningsskatt när vinsterna delas ut. Detta skapar incitament för lånefinansiering, vilket i sin tur kan vara svårt för mindre företag att alls få tillgång till. För att på ett mer hållbart sätt komma tillrätta med småföretags finansieringsbehov bör man avskaffa dubbelbeskattningen på aktier genom att utdelningsskatten tas bort. 3:12-reglerna är efter åtskilliga reformförsök ännu inte optimala och bör justeras, och dessutom bör man se över om ISK-konton också kan omfatta onoterade bolag.

English Abstract: Small and growing companies are important for Sweden's growth and for the creation of new jobs. Since start-ups and small companies with risky technology projects suffer from limited capital financing, it is not unreasonable that there would be more small companies that also grew faster, if the supply of capital were better. Both poor regulations and market failures create obstacles for the capital supply for some of the smaller companies. The main market failure that creates capital shortages in some small businesses is based on asymmetric information and incomplete capital markets. It can be difficult for external financiers to determine which start-ups or small companies are worth providing capital to. This is especially the case if the business is based on a new product, innovation or business concept that has not previously been tested by the market. In that situation, there may be reasons to assist with public funding. Public funding is legitimized if - and only if - there is a market failure, and it must not crowd out private capital. In practice, this means that public funding should only fund small and risky projects in the early phases. Today, however, the public commitment in Sweden goes far beyond what is theoretically and empirically justified.

Note: Downloadable document is in Swedish.

Keywords: Public financing, small firms, SME, subsidies, R&D, Venture capital

JEL Classification: G24, G28, O30, O33, O34, O38

Suggested Citation

Svensson, Roger, Statlig finansiering till småföretag? (Public Funding for Small Firms?) (May 15, 2014). Svensson, Roger, 2014, Statlig finansiering till småföretag? Timbro, Stockholm., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3677069 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3677069

Roger Svensson (Contact Author)

Research Institute of Industrial Economics (IFN) ( email )

Box 55665
Grevgatan 34, 2nd floor
Stockholm, SE-102 15
Sweden
+46-8-6654549 (Phone)
+46-8-6654599 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ifn.se

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
94
PlumX Metrics