SCOALA DE VARA “CENTENAR + 1 / 1918-2019” -ACADEMICA, INTERNATIONALA, INTERDISCIPLINARA- la SIBIU si AVRIG 12 –:– 14/15 iunie 2019 - ca un eveniment la scară comunitară - paralel și complementar eforturilor pentru proiectul „ȘTIINȚĂ//CULTURĂ//RELIGIE/FILOSOFIE/// SOCIETATE” Rețea de rețele // SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ TRĂIM ȘI SĂ PROGRESĂM ÎMPREUNĂ - un proiect internațional de consorțiu / 2017-2018-2019-2020 și evenimentele adiacente (The Academic, Interdisciplinary and International Summer School “Centenary + 1 / 1918–2019”, Sibiu and Avrig, Romania – June 12 -:- 14/15, 2019 – As a Community Scale Event Parallel and Complementary to the Efforts for the Project ‘Science//Culture//Religion/Philosophy///Society’ Network of Networks // Learn to Live and to Progress Together – An International Consortium Project / 2017-2018-2019-2020 and the Adjacent Events)

87 Pages Posted: 24 Apr 2020 Last revised: 26 May 2020

See all articles by Nicolae Bulz

Nicolae Bulz

‘Interdisciplinary Entities Laboratory', 2000; Center for Studies and Research on Agrosilvical Biodiversity „Acad. David DAVIDESCU”(CSCBAS)

Valeriu Dulgheru

Universitatea Tehnica din Moldova

Vasile GAFTON

Avrig Deanary, Avrig, Sibiu area, Romania

Petros Groumpos

affiliation not provided to SSRN

Alexander Makarenko

affiliation not provided to SSRN

Felix Nicolau

Lund University

Date Written: March 1, 2020

Abstract

Romanian Abstract: Cum s-ar putea asuma presupunerea asupra vieții noastre umane complexe intru arealul centenarului după primul război mondial, în viziunea globală realizată de realitățile globalizării / regionalizării și aspirațiilor postmoderne? Există, DUPĂ 100 + 1 ANI, aici și acum, o „posibilă cotitură” prin propunerea de a ține cont de starea, cel puțin, în arena conexă a unei înțelegeri asupra conștiinței [Științele cognitive, viața și inteligența artificială, Neuroscience]. Există o re-concentrare propusă de Știință [Inter / Trans / Co-disciplinaritate, Știința integratoare], Cultură, Religie [nu numai prin spectrul larg al Teologiei] și Filozofie [întru domeniile sale divergente]. Deci, există un decalaj explicativ semnificativ (care subzistă între calitățile subiective ale percepției noastre și sistemele fizice pe care le numim: creier, comunitate, societate, omenire) care este simbolizat în sine prin tensiunile, limitările și paradoxurile noastre subiectiv-obiective. Poate fi un moment de cotitură adecvat pentru a aborda decalajul nostru subiectiv-obiectiv prin noi înșine. După cum s-a prezentat mai sus, în legătură cu decalajul nostru, pe tărâmul centenarului după primul război mondial, abordarea(/rile) este (/sunt) folosită pornind de la noi înșine. Acum, pe de altă parte, se creează o nouă „inversare subiect-obiect”, prin care se urmărește: înțelegerea convențională („ce mai este adevărat?”). Și explicația respectivă cu constrângere. „Ce este știința?” / „Ce este cultura?” / „Ce este religia?” / „Ce este filozofia?” - dar nu ca în prezent aceste patru interogatii fiind „izolate”, ci ca un set integrat de interogatii - spre o interogatie sistematică inovativă „despre ce este societatea?”. Aceste interogatii „ce este” sunt echivalente cu a ne prelungi doar noi înșine dincolo de „decalajul nostru” și astfel, pentru a ne ‚înfrunta’ către (re)construirea „COMPLEXULUI NOSTRU UMAN AL CĂILOR 1918-2019”. Este acest lucru un nou termen într-o posibilă triadă „Știință / Cultură / Religie”? Este această triadă o posibilă cale pentru a ÎNVĂȚA SĂ TRĂIM ȘI SĂ PROGRESAM ÎMPREUNĂ? Ar putea o rețea de rețele (contemporane) să implementeze aceste noi constructe?

În acest studiu-raport se propune fiecărui (e-)cititor să înțeleagă în primul rând INTEGRALITATEA a trei modele simbolice [„Roata boetiană a vieții / soartă / lume”; imaginea cu sens întru război care se află într-o placă majolică transilvăneană; fotografia interbelică de prietenie interetnică dintr-o zonă din Sibiu, o scenă pictată dedicată ultimei călătorii a lui Leo Tolstoi, noiembrie 1910, „chiar” înainte de primul război mondial – scenă legată de sentimentul vieții într-o lume excedenta la sărăcie / bunăstare; o familie scoțiană la WW1] toate acestea asociate la contextul acestui studiu-raport referitor la Școala Academică, Interdisciplinară și Internațională de vară „CENTENARUL 1918-2019”, Sibiu, Avrig - România. În primul rând, pentru a înțelege trei tipare simbolice sunt considerate necesare și poate „suficiente” [într-o integralitate pozitivă] pentru a (re) prezenta imaginile compuse legate de cartea (de proiect) Volume 1: „ȘTIINȚĂ // CULTURA // RELIGIE / FILOSOFIE” /// SOCIETATEA - ca o rețea de rețele /// SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ TRĂIM ȘI SĂ PROGRESĂM ÎMPREUNĂ. I.e. un proiect de consorțiu internațional 2017-2018-2019 [această carte de proiect_Volume 1 conține 25 de contribuții din toate cele patru domenii umane clasice „izolate” „ȘTIINȚĂ și CULTURĂ și RELIGIE și FILOSOFIE” - pe termen lung uman - miza este încă deschisă pentru alte contribuții]. După prezentarea afișului „INVITAȚIE la ȘCOALA DE VARA”, se afirmă existența PROIECTULUI „AVANSAT” [și apoi programul cu mai multe detalii] al << PROIECTULUI ȘCOLAR DE VARĂ CENTENARUL + 1 >>. Acesta conține următoarele elemente iterative [2018/2019] și interactive [în cadrul tuturor părților și personalităților implicate] drept elemente: concept, ORGANIZARE interactivă, gestionarea comunicării, înscriere-DEFINIȚIE și diseminarea cunoștințelor (inclusiv un site interactiv dorit) înțelegere / explicare / dezvăluire pentru << PRIORITĂȚI ȘI CONTRIBUȚII DIN SPATIUL ROMÂN TRANSILVAN ȘI BASARABEAN PENTRU TEZAURUL CUNOAȘTERII / REMEMORĂRILOR UMANE 100 DE ANI DE LA MAREA UNIUNE >>. Conținutul acestui studiu-raport este prezentat la sfârșitul acestui fișier - există trei + zece module. Mai multe date de cercetare și acțiune sunt axate pe triada „Știință / Cultură / Religie”, decalajul subiectiv-obiectiv al nostru însuși, tensiuni / limitări subiective-obiective și paradoxuri. Copie electronică disponibilă la: https://ssrn.com/abstract=3254601

English Abstract: How could the assumption onto our Human Complex Life within the centennial realm after the World War 1 fits in the worldwide-view made by the globalization / regionalization realities and postmodern aspirations? There is, AFTER 100+1 YEARS, here and now, a “possible turning point” proposal to take account on the state of art, at least, in the related arena of a comprehension on consciousness [Cognitive Science, Artificial Life and Intelligence, Neuroscience]. There is a proposed re-focusing by Science [Inter/Trans/Co-disciplinarity, Integrative Science], Culture, Religion [not only through the wide spectrum of Theology], and Philosophy [within its divergent areas].

So, there is a significant explanatory gap (that exists between the subjective qualities of our perception and the physical systems that we call: brain, community, society, Humankind) that is symbolized per se by our subjective-objective tensions, limitations and paradoxes. It may be a proper turning point to approach subjective-objective gap of ourselves. As above presented, as related to our gap, within the centennial realm after the World War 1, the approach(es) is(/are) used are starting from ourselves. Now, on another part, a new insight “subject-object reversal” is elicited by aiming out of: conventional understanding (“what else is true?”) and constraining explanation on.

“What is science?” / “what is culture?” / “what is religion?” / “what is philosophy?” – but not as currently these four ‘isolated’ inquiries, yet as an integrative set of inquiries – toward an innovative systemic single inquiry on “what is society?”. These “what is” are equivalent to prolong just ourselves per se beyond “our gap” and so, to face ourselves toward the (re-)construction of a “HUMAN COMPLEX of OUR 1918-2019 WAYS”. Is this construct a new term within a possible “Science/Culture/Religion” triad? Is this triad a possible pavement in order to LEARN TO LIVE AND TO PROGRESS TOGETHER? Could a NETWORK OF (the contemporary) NETWORKS implement these new constructs?

Into this Study-Report it is proposed to each (e-)reader to firstly comprehend the INTEGRALITY of three symbolic patterns [‘The Boethian Wheel of Life/Fortune/World’; the inquiring war sense image embedded into a Transylvanian majolica plate; the interbellic inter-ethnic friendship photo from a Sibiu area; a painted scene dedicated to Leo Tolstoy’s last journey, November 1910, ‘just’ before the WW1 - related to sense of life in a too contrasted world of poverty/welfare; and a Scottish family at WW1] associated to the basement of this Study-Report related to the Academic, Interdisciplinary and International Summer School “CENTENARY 1918-2019”, Sibiu, Avrig – Romania. These firstly to be comprehend three symbolic patterns are considered necessary and maybe ‘sufficient’ too [within a positive integrality] to (re)present the composed images related to the project book_Volume 1: “SCIENCE//CULTURE//RELIGION/ PHILOSOPHY”/// SOCIETY – as a Network of Networks /// LEARN TO LIVE AND TO PROGRESS TOGETHER. I.e. a 2017-2018-2019 International Consortium Project [this project book_Volume 1 is containing 25 contributions from all the four classical ‘isolated’ “SCIENCE and CULTURE and RELIGION and PHILOSOPHY” very long term human domains – the stake is still open for other contributions on].

After the presentation of the affiche “INVITATION to the SUMMER SCHOOL”, there is the ‘ADVANCED’ DRAFT [and then the more details program] of the << PROJECT SUMMER SCHOOL CENTENARY + 1 >>. This contains the following iterative [2018/2019] and interactive [within all implied parties and personalities involved] elements: concept, interactive ORGANIZATION, communication management, enrollment-DEFINITION and knowledge dissemination (including a desired interactive site) understanding/explaining/revealing the << PRIORITIES AND CONTRIBUTIONS FROM TRANSYLVANIAN AND BASARABEAN ROMANIAN SPACE FOR THE THESAURUS OF HUMAN KNOWLEDGE / REMEMORATIONS 100 YEARS FROM THE GREAT UNION >>.

The content of this Study-Report is presented at the end of this file – there are three + ten modules. More research and action data are focused on the “Science/Culture/Religion” triad, subjective-objective gap of ourselves, subjective-objective tensions/limitations and paradoxes. Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3254601

Note: Downloadable document is in Romanian and English.

Keywords: Summer School, Academic, Interdisciplinary, International, CENTENARY + 1, 1918-2019, Sibiu and Avrig, Romania, LEARN TO LIVE AND TO PROGRESS TOGETHER, Network of Networks, community scale event, SCIENCE//CULTURE//RELIGION/PHILOSOPHY///SOCIETY, Adjacent Events

JEL Classification: C89, D57, D59, D79, D81, D83, D99, I19, I29, J2, L39, O39, Z10

Suggested Citation

Bulz, Nicolae and Dulgheru, Valeriu and GAFTON, Vasile and Groumpos, Petros and Makarenko, Alexander and Nicolau, Felix, SCOALA DE VARA “CENTENAR + 1 / 1918-2019” -ACADEMICA, INTERNATIONALA, INTERDISCIPLINARA- la SIBIU si AVRIG 12 –:– 14/15 iunie 2019 - ca un eveniment la scară comunitară - paralel și complementar eforturilor pentru proiectul „ȘTIINȚĂ//CULTURĂ//RELIGIE/FILOSOFIE/// SOCIETATE” Rețea de rețele // SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ TRĂIM ȘI SĂ PROGRESĂM ÎMPREUNĂ - un proiect internațional de consorțiu / 2017-2018-2019-2020 și evenimentele adiacente (The Academic, Interdisciplinary and International Summer School “Centenary + 1 / 1918–2019”, Sibiu and Avrig, Romania – June 12 -:- 14/15, 2019 – As a Community Scale Event Parallel and Complementary to the Efforts for the Project ‘Science//Culture//Religion/Philosophy///Society’ Network of Networks // Learn to Live and to Progress Together – An International Consortium Project / 2017-2018-2019-2020 and the Adjacent Events) (March 1, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3546892 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3546892

Nicolae Bulz (Contact Author)

‘Interdisciplinary Entities Laboratory', 2000 ( email )

Sibiu
Romania

HOME PAGE: http://ssrn.com/author=832079

Center for Studies and Research on Agrosilvical Biodiversity „Acad. David DAVIDESCU”(CSCBAS) ( email )

National Economic Research Inst / Romanian Academy
Bucharest
Romania

Valeriu Dulgheru

Universitatea Tehnica din Moldova ( email )

168, Stefan cel Mare Blvd
Chisinau, MD-2004
Moldova

Vasile GAFTON

Avrig Deanary, Avrig, Sibiu area, Romania ( email )

Avrig, Sibiu area, Romania
Avrig
Romania

Petros Groumpos

affiliation not provided to SSRN

Alexander Makarenko

affiliation not provided to SSRN

Felix Nicolau

Lund University ( email )

Box 117
Lund, SC Skane S221 00
Sweden

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
873
PlumX Metrics