Методи и подходи за развитие на програми за обучение на младежи в неравностойно положение в българия във висшето аграрно образование (Methods and Approaches for Development of Training of Young People in Disadvantaged Position in Bulgaria in Higher Agricultural Education)

Конференция По Проект №Bg051Po001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване Управлението На Висшите Училища”, Велико Търново, Национален Военен Университет "васил Левски", 2014, ISBN 978-954-753-218-2

16 Pages Posted: 21 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

University of Ruse; Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria

S. I. Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: November 13, 2014

Abstract

Bulgarian Abstract: Настоящият доклад разглежда възможностите за прилагане на различни методи и подходи за разработване на програми и проекти за обучение на млади хора в неравностойно положение във висшето аграрно образование. Разглеждат се някои дидактически принципи: за активно и съзнателно придобиване на знания и умения; принципа на интуицията или принципа на обединение между реалния и чувствения; свързване на теорията с практиката; принципа на достъпност и съответствие с възрастта и индивидуалните характеристики; систематизиране и последователност на знанието; стриктно и устойчиво използване на знания, умения и способности; принципа за осигуряване на обратна информация в системата на образованието. Представени добри практики, прилагани през последните години в България.

English Abstract: This report examines the options for application of different methods and approaches for the development of various programs and projects for education of young people in disadvantaged position in higher agricultural education. It discusses certain didactic principles: for active and conscious obtaining of knowledge and skills; the principle of intuition or the principle of unification between the real and the sensual; linking theory with practice; the principle of accessibility and compliance with the age and individual characteristics; systematization and consistency of knowledge; rigorous and sustainable utilization of knowledge, skills and abilities; the principle of providing feedback in the system of education. Good practices that have been implemented in recent years in Bulgaria have been presented.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: young people in disadvantaged position, didactic principles, social and educational programs

JEL Classification: I20

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina, Методи и подходи за развитие на програми за обучение на младежи в неравностойно положение в българия във висшето аграрно образование (Methods and Approaches for Development of Training of Young People in Disadvantaged Position in Bulgaria in Higher Agricultural Education) (November 13, 2014). Конференция По Проект №Bg051Po001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване Управлението На Висшите Училища”, Велико Търново, Национален Военен Университет "васил Левски", 2014, ISBN 978-954-753-218-2, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3174261

Venelin Terziev (Contact Author)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria ( email )

Sofia, 1000
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
188
PlumX Metrics