Project Development in Social Programming (Проектността в социалното програмиране)

International Journal Scientific & Applicative Papers Vol. 10.1, 2015

29 Pages Posted: 26 Sep 2017

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

University of Ruse; Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University

Date Written: October 2, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Развитието на социалното програмиране се превръща в една от основните цели на социалното управление. Неговата същност и бързите стъпки в процеса на усъвършенстване доказват, че това е един от основните пътища за моделиране на „по-добро” бъдеще и ключова формална изява за верифициране на визията за неговото съдържание. В този контекст докладът разглежда развитието на проектността в социалното програмиране. Целта на изложението е на тази база да се интегрира и още една форма на управленски контрол, каквато е проектният контрол. Задачите, които предпоставят реализацията на това начинание, са свързани от една страна с анализ на проектността в социалното програмиране, а от друга - с намирането на по-плътно взаимодействие между развитието на процеса на социално програмиране и приложението в неговата структура на проектния контрол, тълкуван като конвергентен по съдържание и адекватен за ситуацията.

English Abstract: The development of social programming is becoming one of the main purposes of social management. Its nature and rapid steps in the process of improvement prove that this is one of the main ways of modeling of “better” future and a key formal expression to verify the vision of its content. In this context, the paper examines the development of projects in social programming. The aim of the discussion is on this basis to integrate another form of management control- the project control. Tasks that posit the realization of this initiative are connected on one hand with analyses of project development in social programming, and on the other - finding closer interaction between the development of the process of social programming and application in its structure of project control, interpreted as convergent in content and adequate for the situation.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: Social Programming, Social Program, Project, Project Development, Project Control

JEL Classification: J38, J39

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Stoyanov, Evgeniy, Project Development in Social Programming (Проектността в социалното програмиране) (October 2, 2015). International Journal Scientific & Applicative Papers Vol. 10.1, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3042271

Venelin Terziev (Contact Author)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria ( email )

Sofia, 1000
Bulgaria

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
241
PlumX Metrics