Андрей Пантев: Биобиблиография (Andrej Pantev: A Personal Bibliography)

Andrej Pantev: A Personal Bibliography, 2004, ISBN 954-8194-64-3

244 Pages Posted: 2 Mar 2017

See all articles by Milena Tsvetkova

Milena Tsvetkova

Sofia University St. Kliment Ohridski

Date Written: 2004

Abstract

Bulgarian Abstract: Биобиблиографията на проф. д.и.н. Андрей Пантев е изготвена по повод неговата 65-годишнина и по идея на ръководството на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет. Книгата е структурирана в пет раздела. В първия раздел са текстовете на колегите на професор Андрей Пантев – на Ричард Крамптън, почетен доктор на Софийския университет и редовен професор в Oxford University, на Милчо Лалков, професор по Балканска история в Софийския университет, починал на 11 юни 2000 г. и на доц. д-р Румен Генов, ръководител на катедрата по Нова обща история в Софийския университет. В тази част е и хронологичната справка, озаглавена “Дати и събития в биографията на проф. д.и.н. Андрей Лазаров Пантев”. Тук могат да се проследят и по-важните му лекционни курсове в български и чуждестранни университети, участията му в международни форуми в областта на историческите изследвания, научно-административната, експертната и гражданско-административната му дейност и по-важните му отличия и награди. Вторият раздел отразява персоналната му библиография, а в третия е библиографията на публикациите “за него”. Четвъртият раздел представлява научнопомощен апарат, в който са изготвени два показалеца за информационно търсене (Именен показалец и Индекс на печатните и електронните медии). Регистрирани са 1021 библиографски единици, от които 863 негови авторски и 157 посветени или свързани с научната, преподавателската и политическата му дейност. Материалът е систематизиран в две основни части: “Библиография на трудовете на проф. д.и.н. Андрей Пантев” и “Публикации за проф. д.и.н. Андрей Пантев”. В първата част са диференцирани следните структурни области: Дисертационни трудове за получаване на научните степени “доктор” (1967) и “доктор на историческите науки” (1984); Книги, разделени на научни монографии и научнопопулярни издания и учебници (1972–2003); Научноизследователски студии и статии (1964–2003); Предговори и послеслови към монографии и сборници; Рецензии за книги; Публикации (книги и статии) в чужбина, съответно в Англия, Германия, Гърция, Индия, Испания, Куба, Мексико, Полша, Русия, САЩ, Франция и Швеция; Доклади на международни научни форуми (1973–2003); Научнопопулярни и публицистични статии (1970–2004); Интервюта в печатни и електронни медии (1981–2004); Мнения и изказвания в медиите; Парламентарни изказвания от трибуната на 39-то Народно събрание (2001–2003) – всяко парламентарно изказване на народния представител Андрей Пантев е на разположение на гражданите в библиотеката на Парламента; Съставител на научни издания; Редактор на книги в областта на историята; Рецензент на издадени книги; Научен ръководител и рецензент на дисертационни трудове (1976–2003). Втората част на библиографския корпус – публикациите за проф. д.и.н. Андрей Пантев, е отражение на научната и медийната рецепция на личността му, на научноизследователската му дейност и обществено-политическите му ангажименти и прояви до 2004 г. В края на изданието е поместена справката “Заглавия на проф. д.и.н. Андрей Пантев в световните библиотеки”, която дава възможност за подробно и многоаспектно търсене във фондовете на по-големите библиотеки по света – в Русия, САЩ, Германия, Великобритания, Канада, Австралия, Италия, Франция, Австрия, Финландия, Швеция. Хронологичните рамки на същинския библиографски масив покриват периода от 1964 г. до март 2004 г. По своя характер изданието “Андрей Пантев: Био-библиография” е научно-спомагателно и има за задача да подпомогне изследователската и учебната дейност по българска, балканска, европейска и американска история, по история и теория на международните отношения, на политологията, на журналистиката и др. Трудът се определя и като елемент от единната национална база от персонални библиографии на българските учени от Софийския университет “Св. Климент Охридски” със световна известност. Книгата е приносна за областта на академичната персонална библиография. Методологичната теза, с която се работи, е за осмисляне на библиографията като кумулативна книга на кондензираното знание за явление или личност и като медиатор в комуникациите в обществото на знанието. Тази теза за библиографията като медия е теоретизирана в две научни статии на Милена Цветкова – „Търсещият човек: репутацията на библиографската култура“ (2005) и „Библиографията като медия“ (2005). Посредством биобиблиографския метод е изграден систематизиран модел на авторското наследство на четирима преподаватели от Софийския университет – доц. д-р Любен Атанасов (2001), проф. д-р Веселин Димитров (2004), проф. д.и.н. Андрей Пантев (2004, второ електронно издание 2004) и чл.-кор. проф. д.ф.н. Марко Семов (2004, второ електронно издание 2006). Четирите издания спазват и усъвършенстват зададения изследователски модел от първата съставена от Милена Цветкова биобиблиография – за българския банкер и общественик от края на XIX – началото на XX век Марко Вачков (1996). В резултат на този подход днес разполагаме с пълни информационни бази за бъдещи исторически, социологически, културологични, литературоведски и библиотековедски изследователски проекти и за задължителните за тях библиометрични анализи.

English Abstract: The biobibliography of Prof. Dr. habil. Andrej Pantev, Deputy of the National Assembly, was made on the occasion of his 65th anniversary and by the idea of the management of the Faculty of Journalism and Mass communication at Sofia University. The book is structured into five sections. In the first section are published the texts of the colleagues of Prof. Andrej Pantev – the text of Richard Crampton, an honorary Doctor of the Sofia University and a Professor in Oxford University, the text of Milcho Lalkov, a Professor of Balkan history in the Sofia University, died on June 11th 2000 and the text of Assoc. Prof. Dr. Rumen Genov, Head of the Department of New common history at Sofia University. In this part is also the chronological reference, entitled “Dates and events in the biography of Prof. Dr. Habil. Andrej Lazarov Pantev”. Also here can be traced his major lecture courses in Bulgarian and foreign Universities, his participations in international forums in the field of the historical researches, the scientific administrative, his expert and civil-administrative activity and his more important prizes and awards. The second section affects his personal bibliography, and in the third is the bibliography of the publications “about him”. The fourth section represents research apparatus, where have been prepared two indexes for information search (Name index and Index of the print and the electronic media). There are registered 1021 bibliographic units, from which 863 are his author’s and 157 of them are devoted or related with the scientific, teaching and his political activity. The material is systematized in two main parts: “Bibliography of the works of Prof. Dr. Habil. Andrej Pantev” and “Publications about Prof. Dr. Habil. Andrej Pantev”. In the first part are differentiated the following structural areas: Dissertations for obtaining of the scientific degrees “Doctor” (1967) and “Doctor of historical sciences” (1984); Books, divided into scientific monographs and popular science editions and textbooks (1972–2003); Popular science studies and articles (1964–2003); Forewords and afterwords to monographs and collections; Book reviews; Publications (books and articles) abroad, respectively in England, Germany, Greece, India, Spain, Cuba, Mexico, Poland, Russia, USA, France and Sweden; Reports of international scientific forums (1973–2003); Popular science and publicistic articles (1970–2004); Interviews in print and electronic media (1981–2004); Opinions and statements in media; Parliamentary speeches from the rostrum of the 39th National assembly (2001–2003) – each parliamentary speech of the Deputy of the National Assembly Andrej Pantev is available to the citizens in the library of Parliament; Compiler of scientific editions; Editor of books in the field of history; Reviewer of published books; Scientific adviser and reviewer of dissertations (1976–2003). The second part of the bibliographic corpus – the publications about Prof. Dr. Habil. Andrej Pantev, is a reflection of the scientific and of the media reception of his personality, of his research activity and his socio-political engagements and activities till 2004. At the end of the issue is published the information “Books of Prof. Dr. Habil. Andrej Pantev in the world libraries”, that allows a detailed and multifaceted search in the funds of the major world libraries – in Russia, USA, Germany, UK, Canada, Australia, Italy, France, Austria, Finland, Sweden. The chronological frameworks of the real bibliographic array cover the period between 1964 to March 2004. By its nature the edition “Andrej Pantev: Bio-bibliography” is scientific-auxiliary and aims to help the research and the educational activity in Bulgarian, Balkan, European and American history, in history and theory of the international relations, of the political science, of the journalism etc. The work is defined as an element of the united national database of personal bibliographies of the Bulgarian scientists from the Sofia University “St. Kliment Ohridski” of world renown. The book represents a contribution to the field of academic personal bibliography. The methodological thesis, which is worked with, is for rationalization of the bibliography as a cumulative book of the condensed knowledge about a phenomenon or a person and as a mediator in the communications in the society of the knowledge. This thesis about the bibliography as media is theorized in two scientific articles of Milena Tsvetkova – „The seeking man: the reputation of the bibliographic culture“ (2005) and „Bibliography as a medium“ (2005). Through the bibliographic method is constructed systematized model of the author’s heritage of four Professors from the Sofia University – Assoc. Prof., PhD Ljuben Atanasov (2001), Prof., PhD Veselin Dimitrov (2004), Prof., Dr. habil. Andrej Pantev (2004, second digital edition 2004) and Prof., Dr. habil. Marko Semov (2004, second digital edition 2006). The four editions respect and improve the set up research model of the first personal bibliography created by Milena Tsvetkova – about Marko Vachkov, the Bulgarian banker and socially active person from the late XIX to the early XX century (1996). As a result of this approach today we dispose of full information databases for future historical, sociological, cultural, literary and book scientific research projects and for the obligatory for them bibliometric analysis.

Note: Downloadable document is available in Bulgarian.

Keywords: Andrej Pantev (1939– ), American history, Bulgarian history, Bulgarian Authors, University teachers, Biography, National Bibliography, Annotated Bibliographies, Subject Bibliographies, Generalities & Reference, Information resources

JEL Classification: D80, D83, Z00, N9, N4, N11, N31, N41

Suggested Citation

Tsvetkova, Milena, Андрей Пантев: Биобиблиография (Andrej Pantev: A Personal Bibliography) (2004). Andrej Pantev: A Personal Bibliography, 2004, ISBN 954-8194-64-3, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2925554

Milena Tsvetkova (Contact Author)

Sofia University St. Kliment Ohridski ( email )

15, Tzar Osvoboditel Blvd.
Sofia, 1504
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
38
Abstract Views
800
PlumX Metrics