היבטים במיסוי קניין רוחני בכלכלה הגלובלית ِ Intellectual Property Taxation Aspects in the Global Economy

קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015) (בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר

56 Pages Posted: 25 Mar 2017

See all articles by Rifat Azam

Rifat Azam

Harry Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya

Date Written: February 27, 2015

Abstract

תקציר בעברית: במאמר זה אני בוחן פוזיטיבית, בניתוח השוואתי, כמה הוראות בדין הישראלי למיסוי קניין רוחני בכלכלה הדיגיטלית: (א) סעיף 2(7) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: הפקודה), המטיל מס פירותי על תמלוגים מנכסי קניין רוחני, לעומת סעיף 2(9) לפקודה, המטיל מס הוני בגין מכירה של נכסי קניין רוחני; (ב) חוזר מס הכנסה 13/2001 העוסק בסיווג עסקאות במסחר אלקטרוני; (ג) סעיף 20 א לפקודה, המתיר בתנאים מסוימים ניכוי של הוצאות מחקר ופיתוח, תוך חריגה מהנורמה הנוהגת בדיני המס שאינה מכירה בהוצאות הוניות; (ד) תמריצי מס לעידוד מחקר, פיתוח ויצירתיות בהתאם לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד– 1984 לסעיף 125 לפקודה ולחוקים נוספים; (ה) הוראות המיסוי הבינלאומי של הקניין הרוחני שנהפכו למרכזיים מאוד בעידן הגלובלי.

במאמרי זה אני מעריך את הדין הערכה נורמטיבית מקיפה ומעמיקה על פי אמות-מידה של צדק, יעילות, ניהוליות, תחרותיות וחדשנות. המסקנה היא שהדין הישראלי איננו משביע רצון ואיננו עומד בסטנדרטים המקובלים כיום בעולם וראוי לערוך בו רפורמה. הרפורמה המוצעת במאמר מבוססת על שישה שינויים: ראשית, פיתוח פסיקתי לכללים בדבר סיווג עסקאות במסחר אלקטרוני ובתוכנה. לטעמי, זו הדרך הנכונה ביותר להתמודד עם סיווג הקשת הנרחבת והמגוונת כל כך של עסקאות במסחר אלקטרוני ובתוכנה; שנית, הכרה בניכוי הוצאות שוטפות ובניכוי הוצאות פחת בגין נכסי קניין רוחני. לדעתי אבד הכלח על סעיף 20 א לפקודה ויש להחליפו בהכרה נרחבת בהוצאות בגין נכסי קניין רוחני הן מטעמי צדק אופקי, כדי להשוות את המיסוי על נכסים מוחשיים למיסוי על נכסי קניין רוחני, והן מטעמי תחרותיות בזירה הגלובלית, שבה לא מעט מדינות מעניקות ניכויים בגין נכסי קניין רוחני; שלישית, מתן זיכוי מס מדורג בגין השקעה במחקר, בפיתוח ובחדשנות. לטענתי יש בשינוי זה כדי להעניק תמריצים ראויים לקידום מחקר, פיתוח וחדשנות, כשמטרת המדרג היא לתמוך יותר במחקרים חשובים ותורמים יותר. שינוי זה מתיישב עם המגמה העולמית של מעבר לתמריצי מחקר ופיתוח בדרך של זיכוי ולא בדרך של מענקים, ויש בשינוי זה כדי להעניק לישראל עמדה תחרותית טובה יותר בזירה הבינלאומית; רביעית, מתן זיכוי מיוחד להקמה ולהעברה של מרכזי מחקר ופיתוח בינלאומיים לישראל ובמיוחד ליישובים ערביים. זיכוי מיוחד זה נועד להגשים מטרה מיוחדת שיש בה כדי לקדם את ההון האנושי בישראל במידה ניכרת ולהרים תרומה מיוחדת לכלכלה ולחברה; חמישית, מתן הטבות מס בגין הכנסות מנכסי קניין רוחני (Patent Box) כנהוג במדינות רבות באירופה בשנים האחרונות, במטרה למנוע שחיקה במעמד התחרותי של ישראל בזירה הבינלאומית; שישית, הגמשת ההגבלות על העברה של קניין רוחני מוגמר לחו"ל. הרעיון המובא כאן לראשונה – זיכוי מס מדורג בגין השקעה במחקר, בפיתוח ובחדשנות – הוא רעיון חדשני מאוד ובעל תרומה מיוחדת לספרות, ויש בו פוטנציאל לשינוי משמעותי של הדין ושל התפיסות המקובלות.

English Abstract: In this article, I conduct a comparative research to analyze several provisions of the Israeli positive law on intellectual property taxation in the global economy: (a) the provisions of Article 2(7) of the Income Tax Ordinance (New Version)(Hereinafter: The Ordinance), which impose an ordinary income tax on intellectual property royalties, compared with Article 2(9) of the Ordinance, which imposes a capital gains tax for the sale of intellectual property; (b) Israeli Tax Authority Guidelines 13/2001, which deals with the classification of e-commerce transactions and software; (c) Section 20 of the Ordinance, which permits deducting the cost of research and development under certain conditions, in deviation from the prevailing norm in Israeli tax laws of non-recognition of capital expenditures; (d) the various tax incentives to encourage research, development and creativity under the Encouragement of Industrial Research and Development Law, 1984, and section 125 of the Ordinance and other laws; (e) the provisions that handle the international tax aspects of intellectual property, which have become central in the global economy. In this article, conduct a comprehensive and thorough normative analysis of the law according to several criteria of justice, efficiency, management, competitiveness, and innovation to conclude that the Israeli law is not satisfactory and stands far beyond accepted norms and laws in the world today and should therefore be reformed. Accordingly, I suggest a number of reforms: First, I suggest to develop case law rules for classification of e-commerce transactions. In my opinion, this is the best way to deal with the classification of the extensive and diverse spectrum of e-commerce transactions. Second, to allow the deduction of R&D costs more generously, since the current section 20 of the Ordinance is outdated both in terms of competitiveness and equity and should be replaced. Third, I suggest to provide a gradual tax credit for investments in research, development and innovation. I argue that this change would support R&D and promote research, development and innovation. This change would give Israel a better competitive position in the international arena. Fourth, I propose to grant special tax credit for the establishment and transfer of R&D centers in Israel, especially to Arab Israeli cities and towns. I believe that this would promote Israel's human capital significantly and would contribute to the Israeli economy and society. Fifth, I offer to provide tax benefits on income from the assets of Intellectual Property (Patent Box) as many European countries have done in recent years. Israeli Patent Box regime would prevent the decline of Israel's competitive position in the international arena. Sixth, I recommend to ease the restrictions on the transfer of intellectual property abroad. The idea of gradual tax credit for research, development and innovation presented here is an innovative idea that would make a special contribution to the literature and one that has the potential to change the law and conventional wisdom worldwide significantly.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: IP Taxation, R&D Tax Incentives, Intellectual Property, Research and Development, Taxation, Tax Incentives, Tax Credit

Suggested Citation

Azam, Rifat, היבטים במיסוי קניין רוחני בכלכלה הגלובלית ِ Intellectual Property Taxation Aspects in the Global Economy (February 27, 2015). קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015) (בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2924605

Rifat Azam (Contact Author)

Harry Radzyner School of Law, Interdisciplinary Center Herzliya ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9527948 (Phone)

HOME PAGE: http://portal.idc.ac.il/faculty/en/pages/profile.aspx?username=razam

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
82
Abstract Views
493
rank
364,299
PlumX Metrics