על משמעות חובתו האתית של מגשר לנהוג ללא משוא פנים והצדקתה
On the Meaning and Justification of Mediators' Ethical Duty of Impartiality

מחקרי משפט כח, התשע"ג - 2012
Bar-Ilan L. Stud. vol 28 259, 2012

58 Pages Posted: 30 Aug 2015

See all articles by Omer Shapira

Omer Shapira

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: 2012

Abstract

תקציר בעברית: חובת המגשר לקיים את הגישור ללא משוא פנים קבועה בתקנות בתי המשפט (גישור) ובכללי לשכת מגשרי ישראל. התקנות והכללים נועדו, בין היתר, לספק כללי התנהגות למגשרים ולכוון את התנהגותם. אלא שמקורות אלו מסתפקים בקביעת החובה, ללא הסבר או פירוט באשר למשמעותה. אפשר למצוא מידה מסוימת של הכוונה בכללי התנהגות למגשרים בעולם ובכתיבה העוסקת באי-משוא פנים בגישור, אולם מקורות אלו אינם מספקים תמונה אחידה וחסרים הצדקה נורמטיבית ברורה לניסוח החובה או לפרשנותה. המאמר מתייחס לתקנות הגישור ולכללי לשכת המגשרים כאל חלק מן האתיקה המקצועית של מגשרים בישראל, בוחן את משמעותה של חובת אי-משוא הפנים בגישור כחובה אתית של מגשרים ומציע הצדקה חדשנית למשמעותה.

החידוש העיקרי במאמר נעוץ בשניים אלה: ראשית, בסקירה מקיפה של משמעותה של חובת אי-משוא הפנים בגישור ושנית, בהבנתה כחלק ממערכת יחסים אתית שבין המגשר כממלא תפקיד לבין הצדדים לגישור ולאור חובות של המגשר כלפי מקצוע הגישור וכלפי החברה. בחינה כזו טרם נערכה בספרות הגישור, והיא משקפת יישום של נקודת מבט תאורטית וביקורתית של אתיקה מקצועית למושג משוא הפנים. על פי גישה זו, השיח התאורטי של אתיקה מקצועית מספק כלים לניתוח סוגיות כגון סוגיית משוא הפנים ומאפשר גזירת מסקנות מן התפקיד המקצועי שממלא בעל התפקיד ומחובות הנובעות ממילוי התפקיד המקצועי כלפי הצדדים, כלפי המקצוע וכלפי הציבור. הניתוח המוצע במאמר מבסס תפיסה יחסית ומציאותית של חובת אי-משוא פנים כחלק ממכלול החובות האתיות של מגשרים, מספק הצדקה אתית להתערבויות של מגשר שבמבט ראשון עלולות להיתפס כפוגעות בחובת אי-משוא הפנים ומסרטט את גבולות ההתערבות שניתן להצדיקה. חלק מתרומתו של המאמר היא בכך, שפרספקטיבת האתיקה המקצועית שהוא מאמץ מספקת הצדקה חדשנית למשמעויות מוכרות של אי-משוא פנים בגישור, שלא זכו לביסוס תאורטי הולם עד כה. על בסיס ניתוח זה מוצע ניסוח של סטנדרט אתי של אי-משוא פנים, שעשוי לתרום להבנה טובה יותר של חובותיהם האתיות של מגשרים על פי תקנות הגישור וכללי לשכת המגשרים.

English Abstract: The article discusses the meaning of the duty of mediators to conduct mediations impartially. It employs a professional ethics perspective to the concept of impartiality, arguing that the duty of impartiality should be understood in the context of the ethical relationship between mediators and mediation parties, and in light of the obligations mediators owe to the profession of mediation and the general public. The article advocates a realistic and relative conception of impartiality, provides ethical justifications for mediator interventions which might seem inconsistent with impartiality at first glance, and draws the boundaries of justified interventions.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: mediation, mediator, impartiality, ethics, profession, code, conflict, interest, duty, trust, self-determination, neutrality, fairness

JEL Classification: K10, K19, K40, J52, D74

Suggested Citation

Shapira, Omer, על משמעות חובתו האתית של מגשר לנהוג ללא משוא פנים והצדקתה
On the Meaning and Justification of Mediators' Ethical Duty of Impartiality (2012). מחקרי משפט כח, התשע"ג - 2012
Bar-Ilan L. Stud. vol 28 259, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2652163

Omer Shapira (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
87
Abstract Views
729
rank
355,563
PlumX Metrics