Korupce v ekonomické teorii (Corruption in Economic Theory)

139 Pages Posted: 3 Feb 2014 Last revised: 12 Feb 2014

See all articles by Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: February 2, 2010

Abstract

Czech Abstract: Cílem kvalifikační práce je vysvětlení řešení problému korupce z pohledu dvou ekonomických teorií a nalezení řešení problému korupce, které by bylo platné pro obě vysvětlené ekonomické teorie. V metodologické části je argumentováno ve prospěch použití metodologického individualismu, který je doprovázen deduktivní analýzou, jejíž závěry jsou ilustrovány na historických příkladech.

V teoretické části je vysvětlen historický vývoj teorie zastoupení a teorie dobývání renty. Autor vysvětluje, jakým způsobem obě teorie chápou problém korupce a problémy, které s sebou přinášení řešení problému korupce vydedukovaná z vysvětlených teorií. Přesně je argumentováno tím, že teorie zastoupení postrádá konkrétní definici institucionálního uspořádání, ve kterém se problém korupce objevuje a teorie dobývání renty postrádá pozitivní odvození pravidel, která určují, jak má být problém korupce odstraněn.

Analytická část je věnována navrženému teoretickému konceptu, který spojuje obě vysvětlené teorie v jednu. S pomocí tohoto teoretického konceptu je popsáno několik historických příkladů. Na srovnání historického příkladu Anglie a Francie je ukázáno, že v každé demokratické společnosti systémy tvorby a vymáhání legálních pravidel jsou pro navržení řešení problému korupce klíčové. Přesně je argumentováno tím, že systém tvorby legálních pravidel, který podléhá kontrole občanů, a systém nezávislého soudního sytému, který je podřízen konkurenci, může vést ke snížení negativních dopadů korupce na společnost, pokud srovnáváme demokratické společnosti s nedemokratickými a zároveň může vést k ekonomickému rozvoji. V závěru je práce shrnuta.

English Abstract: The aim of the thesis is to explain the problem of corruption from the perspective of two different economic theories and to provide theoretical solution suitable for both theories that will be explained. The methodological section identifies why the argumentation is built on the principle of methodological individualism followed by deductive analysis supported with evidence from the historical examples. Corruption is introduced through the example of bribery.

In the theoretical section, historical evolution of agency theory and rent-seeking is explained. It is explained how both the agency theory and rent-seeking understand the problem of corruption and the problems of suggested public policies deduced from both theories. Precisely, it is argued that while the agency theory lacks the concrete explanation of the institutional environment within which the problem of corruption occurs, rent-seeking lacks the positive definition of rules which determine how the problem of corruption should be eliminated.

The analytical section is dedicated to the suggested theoretical framework which connects both the agency theory and rent-seeking together. Within suggested theoretical framework I describe several historical examples. On the comparison of the historical example of England and France I show that the systems for creation of legal rules and their enforcement are crucial for offering solutions to the problem of corruption in every democratic society. More precisely, I argue that when the system for creation of legal rules is subordinated to the citizens’ control and the independent judicial system is subject to competition, the problem of corruption is not so prevalent when compared to non-democratic states. This might lead to economic development. The conclusion presents the summary.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Action, Corruption, Bureaucratic Management, Historical Example, Law Enforcement, Methodology

JEL Classification: B25, B41, D72, D73, K, N, O

Suggested Citation

Otáhal, Tomáš, Korupce v ekonomické teorii (Corruption in Economic Theory) (February 2, 2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2389583 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2389583

Tomáš Otáhal (Contact Author)

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Staňkova 578/16b
Brno, 602 00
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
79
Abstract Views
563
rank
368,929
PlumX Metrics